PCB i nedbør i Bergensområdet

NGU gjennomførte i to perioder høsten 2005 og 2006 en innsamling av nedbørsprøver i og utenfor Bergen for å undersøke tilførselen av PCB til området via nedbør. Det er tidligere påvist høye konsentrasjoner av PCB i bl.a. marine sedimenter, byjord og sandfangsmaterialer i Bergen by, og NGU gjennomfører en rekke undersøkelser for å finne mulige kilder til PCB. Denne undersøkelsen fokuserer på våtdeposisjon av PCB7 ut fra målte konsentrasjoner i nedbør. Konsentrasjonene som ble funnet lå i 13 av 14 lokaliteter langt under hva som regnes som bakgrunnsnivå i Norge (NILU: 0,207 ng/L), med en mediankonsentrasjon av PCB7 på 0,0478 ng/L. Den høyeste konsentrasjonen ble funnet ved Stend (Fana), på 1,079 ng/L. En mulig forklaring til hvorfor konsentrasjonene er så lave sammenlignet med NILUs målte bakgrunnsverdier (årsgjennomsnitt 0,207 ng/L fra Birkenes) kan være at nedbørsintensiteten i måleperiodene var svært høy, noe som vil fortynne bidraget fra lokale kilder via støv/tørrdeposisjon. Basert på gjennomsnittlig nedbørsmengde i Bergen sentrum (2250 mm/år) og mediankonsentrasjonen til PCB7 i nedbørsprøvene, ble total våtdeposisjon beregnet til 21 g pr år innenfor prøvetakingsområdet på 200 km2, tilsvarende 0,11 µgm-2år-1. I forbindelse med målingene av PCB i nedbør, ble det foretatt målinger av PCB-utslipp i renset røykgass fra forbrenningsanlegget til BIR i Rådalen. Konsentrasjonene i røykgassen ligger opp til flere hundre ganger over NILUs målte bakgrunnsverdier for luft, men vi anbefaler å undersøke PCB-utslippene fra forbrenningsanlegg generelt nærmere for å få en bedre oversikt over akkurat dette temaet. Ut fra konsentrasjonene vil forbrenningsanlegget i Rådalen bidra med et utslipp på ca. 3 g PCB7 pr. år til luft. Ut fra de målte konsentrasjonene av PCB7 i nedbør, er det lite trolig at dette er en vesentlig kilde til PCB-problematikken i Bergen, f.eks. knyttet til forurensede marine sedimenter eller byjord. Det er heller ikke noe som skulle tilsi at tilførsel av PCB7 via nedbør gir et vesentlig forurensningsbidrag, f.eks. til drikkevannskilder som Svartediket i Bergen.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.074
Page number:
26 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Urban risk. Doktorgradsprosjekt for Morten Jartun
Prosjektnr:
307300
Fylke:
Hordaland