PCB fra lokale kilder på Svalbard - overflatejord og produkter 2007-2009

NGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte bifenyler (PCB) i jord, sedimenter og bygningsmaterialer i samtlige bosetninger på Svalbard. Til sammen er det samlet inn 1019 prøver fra Barentsburg, Bjørnøya, Colesbukta, Fuglehuken fyr, Grumantbyen, Hopen, Hornsund, Isfjord radio, Longyearbyen, Ny-Ålesund, Pyramiden og Svea. Resultatene viser at overflatejord i Barentsburg og Pyramiden er meget sterkt forurenset sammenlignet med de andre bosetningene, og konsentrasjonene er også høye i forhold til tilsvarende undersøkelser på fastlandet. Avflassende PCB-holdig maling og gamle kondensatorer med PCB-olje ser ut til å være de viktigste lokale PCB-kildene. PCB ble påvist i et eller flere prøvemedia fra alle bosetninger unntatt Hopen, Hornsund og Svea. Resultatene for maling viser at 60% av eksisterende bygningsmasse i Barentsburg og Pyramiden inneholder PCB i ett eller flere typer materiale. I Longyearbyen finnes spor av PCB i 15% av bygningene, enten i utendørs maling eller betong. Det er urført grove estimater på mengden PCB som finnes i overflatejord på Svalbard basert på 1,5 g/cm3 og en jorddybde på 20 cm. I Barentsburg kan det i så fall ligge så mye som 300 kg ren PCB per km2. Tilsvarende mengde i Pyramiden er 430 kg/km2 og i Longyearbyen 3 kg/km2. Dette er grove overslag, men er gjort basert på det beste empiriske grunnlaget som eksisterer i dag. Overflatejorda i bosetningene er svært tilgjengelig for spredning til det marine miljø ved overflateavrenning, snøsmelting, samt vind- og bølgeerosjon. Samarbeidet i PCB-prosjektet har omfattet flere norske forsknings- og forvaltningsinstitusjoner samt det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol. Tiltaksplaner for å få samlet inn PCB-holdig avfall har blitt satt i gang, og en detljert plan for å fjerne rundt 2000 små PCB-holdige kondensatorer i Barentsburg og Pyramiden er et viktig steg i riktig retning. Videre planer for aktsomhet rundt forflytning av overflatemasser, spesielt i de russiske bosetningene Barentsburg og Pyramiden med svært høye konsentrasjoner av PCB, samt sikker deponering av forurenset jord og bygningsavfall er igang.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.038
Page number:
55 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
PCB på Spitsbergen
Prosjektnr:
331500
Fylke:
Svalbard