Oversikt over variasjon i Los Angeles-verdi og poleringsmotstand (PSV) basert på informasjon fra Grus- og pukkdatabasen og mineralstatistikk. Revisjon av Statens vegvesens håndbok N200-Vegbygging

Statens vegvesen har presentert et utkast til revidert håndbok N200 Vegbygging. De foreslåtte endringene av kravene til Los Angeles-verdi, spesielt for steinmaterialer i varmproduser asfaltdekker, har vært noe omdiskutert. I foreliggende rapport er informasjon fra produsenter (innrapportert gjennom mineralstatistikk i perioden 2006 til 2015) om hvor stor andel som har blitt solgt innenlands til faste dekker og veg blitt sammenholdt med analysedata på Los Angeles-verdier fra NGUs Grus- og pukkdatabase. Tallmaterialet viser at noen fylker vil ha problem med å tilfredsstille de nye reviderte kravene, men også gjeldene krav hvis formålet er at fylkene skal være selvforsynt med kortreist stein.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2017.040
Page number:
17
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Miljøvennlige vegdekker
Prosjektnr:
331700