Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Stjørdal kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå og i Stjørdal kommune, hvilken geologisk informason som foreligger og vil foreligge i nær fremtid og mulig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det til sammen registrert 80 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Stjørdal kommune. Mye av NGUs aktiviteter i kommunen har vært generell kartlegging av berggrunn og løs- masser, inkludert sand- og grusressurser. Mulighetene for å bruke grunnvann som vannforsyning er vurdert. Forekomster av Sorte skifer er beskrevet nærmere i en samlerapport. Det er også gjort en del arbeid med kartlegging av sand- og grusressurser, samt en del undersøkelser av pukkforekomster, Det er gjennomført miljøtekniske undersøkelser ved et brannøvingsfelt ved Værnes flystasjon. Den geologiske utvikling av Stjørdalselva i historisk tid er beskrevet i populærvitenskapelig form. Det er utgitt i alt 12 geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.173 Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Stjørdal kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.220
Page number:
26
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport