Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Steinkjer kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Steinkjer kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 168 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Steinkjer kommune.Mange av disse er eldre rapporter om gruvedrift blant annetr i Skrattås, Mokk og Gulstad. Disse blir i iten grad behandlet her. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktivitet i Steinkjer kommune vært knyttet til leting etter mineralressurser. Mange områder i Steinkjer kommune er undersøkt med geologiske og geofysiske metoder, uten at det foreløpig har gitt nye fore- komster av interesse. Det er gitt en ghenerell vurdering av muligheter for uttak av grunnvann prioriterte steder i kommunen, og oppfølgende undersøkelser er gjort ved Hyllbrua. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er utgitt i alt 23 and re geologiske kart av ulik karakter over områder i kom- munen. Det er også utarbeidet geologisk informasjon om landhevning i forbin- delse med natursti ved helleristningslokaliteten "Bølareinen". En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.170: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Steinkjer kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.219
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport