Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Nærøy kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Nærøy kommune, hvilken geologisk informasjon somforeligger og vil foreligge inær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 44 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Nærøy kommune. Det er utgitt i alt 16 geologiske kart av ulike typer for kommunen. Foruten generell kart- legging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Nærøy kommune vært knyttet til leting etter grunnvanns- ressurser. Det er gjort undersøkelser av mulighetene for grunnvannsuttak ved Eidshaugvatnet, med godt resultat. Kalksteinsfeltet i Hestvika er undersøkt og beskrevet. En gjennomgang av datagrunnlag på digital form gis i NGU-rapport nr.96.192: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Nærøy kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.215
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport