Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Namsskogan kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøkelser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Namsskogan kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det til sammen registrert 213 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Namsskogan kommune. Det meste av dette er eldre publikasjoner i forbindelse med gammel gruvedrift, bl.a. i Skorovass.Dette materialet blir i liten grad behandlet i denne rapporten. Det er utgitt 14 geologiske kart av ulik karakter over områder i kommunen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurs- er, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter mineralressurser i Grongfeltet, og grunnvannsressurser. Mesteparten av kommunen forsynes idag med grunnvann. Undersøkelsene i Grongfeltet har foreløpig ikke gitt nye drivverdige malmer som resultat. I tillegg til malmundersøkelsene, er det gjort undersøkelser av flere mulige natursteinstyper i Namsskogan. En forekomst i Strompedalen anbefales for videre detaljundersøkelser. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.185: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Namsskogan kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.214
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport