Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Namsos kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og i Namsos kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det til sammen registrert 37 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Namsos kommune. Av disse er 14 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser. Blant annet ble det ppåpekt muligheter for grunnvannsuttak ved Randåsen i Hestvika. Kalksteinsforekomsten ved Fjellset i Bangdalen har vært undersøkt med tanke på økt produksjon av "høyverdige" kalkprodukter. En skjellsandforekomst ved Aglen på Otterøy er også undersøkt. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.171: Digital geologisk informasjon i areal- og resurs- forvaltning, Namsos kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.213
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport