Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Namdalseid kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Namdals- eid kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 28 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Namdalseid kommune. Av disse er 12 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusresurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralressurser. Mulighetene for bruk av grunnvann til drikkevannsforsyning er rapportert. Et kalksteinsfelt ved Derråsbrenna er vurdert som råstoffkilde både til industrimineral (jordbrukskalk) og naturstein. Funn av hvalbein i løsmasser i Utvorda, ga viktige data og la grunnlaget for en populærvitenskape- lig presentasjon av den kvartærgeologiske historien i området. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.180: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Namdalseid kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.212
Page number:
24
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport