Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Meråker kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Meråker kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtidig, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 119 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Meråker kommune. Mange av disse dreier seg om gruvevirksomheten i det såkalte Meråkerfeltet.. Det er utgitt 15 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter nye malm- forekomster i Meråkerfeltet, samt grunnvannsressurser. Det er utført geolog- iske og geofysiske undersøkelser med sikte på a finne nye interessante malmforekomster. Det er også utført geokjemisk jordprøvetaking i Meråkerfeltet. Foreløpig har man ikke lykkes med å finne ny malm.men andre interessenter leter videre på basis av NGUs data. Det er gjort oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Gudå. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. NGU har også bidratt til en bok om natur og geologi i Meråker. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.172: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Meråker kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.210
Page number:
29
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport