Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Lierne kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt i Lierne kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabase er det til sammen registrert 98 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Lierne kommune. Mange av disse refererer seg til gammel gruvevirksomhet. Det er utgitt 18 kart i M 1:50 000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralske ressurser. Det ble i 1991 gjort enkle egenhetsvurderinger av sand- og grus- forekomster i kommunen med hensyn på grunnvannsuttak, byggeråstoff og plas- sering av kommunal fyllplass. Det erikke gjort nye drivverdige funn av malm i Lierne. Det er gjort mye kart- legging i forbindelse med skiferforekomstene ved Dalbekken og Kvemo. Det ble i 1993 funnet en ny forekomst av Thulitt på Austre Brandsfjellet som er undersøkt nærmere. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.183: Digital geologisk internasjonal i areal- og ressursforvaltning, Lierne kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.209
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport