Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Levanger kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regionalt og kommunalt i Levanger kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 123 ulike publikasjoner kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Levanger kommune. De fleste av disse er knyttet til gruvevirksomheten på Tingstad og, ikke minst på Ytter- øya. Disse blir ikke behandlet videre her. Det er utgitt 13 kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løs- masser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kom- munen vært knyttet til leting etter mineralressurser. Det er lett etter grunn- vann ved Okkenhaug, Torsbustaden, Hoklingen/Movatnet, Ekne og Ytterøya. En marmorsone og en forekomst av "blåkvarts" på Ytterøya er undersøkt. Malmfore- komster i kommunen er også undersøkt (Ytterøya, Husvika, Tingstad). Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall ac Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er utført miljøgeologiske under- søkelser ved Rinnleiret. Steilstående sprekkesoner er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementan- rikningene. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.176: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Levanger kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.208
Page number:
30
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport