Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Inderøy kommune

NGU-RAPPORT
96.205
|
Forfattere
Dahl, Rolv
|
Utgivelsesår
1997
Publikasjonstype
docid
44497
Utgivelsesår
1997
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1996/96_205.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, regional og i Inderøy kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 39 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Inderøy kommune. Av dette er 5 kart i M 1:50.000 og 4 kart i 20.000. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i kommunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser, og muligheter for å bruke løsmasser til infiltrasjon av avløpsvann. Et steinbrudd på Oksål er vurdert med tanke på produksjon av nedmalt steinmjøl til landbruket. Videre er flere områder undersøkt med tanke på å finne utnytt- bare forekomster av grunnvann til vannforsyning. Det er utgitt kart i målestokk 1:100.000 over nedfall av Cesium-137 (137Cs) etter Tsjernobylulykken i deler av kommunen. Det er beskrevet hvordan bruk av geologiske data på digital form kan brukes i kommuner, med eksempel fra Inderøy kommune. Steilstående sprekke- soner er undersøkt, både for å kartlegge potensial for mineralressurser og for å kartlegge radioelementanrikningene. En gjennomgang av datagrunnlag på digital form gis i NGU-rapport nr.96.181: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Inderøy kommune.
Kommune
INDERØY
Fylke
TRØNDELAG
Tilgjengelig
NGU-biblioteket