Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Høylandet kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå og i Grong kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. I NGUs referansedatabaser er det tilsammen registrert 26 ulike publikasjoner og kart som omhandler geologiske tema spesifikt i Høylandet kommune. 10 av disse er geologiske kart i M 1:50.000 med ulike geologiske tema(berggrunn, løsmasser og sand- og grusressurskart). I tillegg finnes det 30 bilder i NGUs historiske billedarkiv. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i komunen vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser og mineralressurser. Muligheten for økt bruk av grunnvann til vannforsyning i prioriterte områder i kommunen er vurdert. Det er gjort oppfølgende grunnvannsundersøkelser ved Bjørlia. Kongsmoen kalksteinsfelt er undersøkt. Som et ledd i kartleggingen av løsmas- sene ble det foretatt seismiske undersøkelser av løsmassenes mektighet ved Fjellmyra i Grong, ved Eid og øst for Høylandet sentrum. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr.96.187: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Høylandet kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.204
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport