Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Fosnes kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, og i Fosnes kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. Leting etter grunnvann har vært den dominerende del av NGUs aktiviteter i kommunen, foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurskart. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.189: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Fosnes komune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.201
Page number:
31
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport