Oversikt over: Geologiske kart og rapporter for Flatanger kommune

"Det samlede geologiske undersøkelsesprogram for Nord-Trøndelag og Fosen" avsluttes i 1996. 10 år med geologiske undersøkelser har gitt en omfattende geologisk kunnskapsbase for Nord-Trøndelag og Fosen. Bruk av geologiske data kan ha store nytteverdier i kommunal sektor. Rapporten viser hvilke undersøk- elser som er gjennomført både på fylkesnivå, og i Flatanger kommune, hvilken geologisk informasjon som foreligger og vil foreligge i nær fremtid, og mulig fremtidig bruk av denne informasjonen. Foruten generell kartlegging av berggrunn og løsmasser, inkludert sand- og grusressurser, har mye av NGUs aktiviteter i Flatanger kommune vært knyttet til leting etter grunnvannsressurser. Kalksteinsforekomster ved Jøssund og Dalavatnet er undersøkt med henblikk på indutriell utnyttelse. Da undersøkelsene ble foretatt, var konklusjonene at forekomstene var noe urene for de fleste formål. Videre finnes det historiske beskrivelser av jernmalmforekomster ved Glasøy. En gjennomgang av datagrunnlaget på digital form gis i NGU-rapport nr. 96.190: Digital geologisk informasjon i areal- og ressursforvaltning, Flatanger kommune.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.200
Page number:
32
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport