Orienterende geofysisk undersøkelse Lillefjellklumpen Nikkelforekomst.

Forekomsten ligger i grenseområdet mellom en overliggende gabbro og en under- liggende grønnsten. Malmen er undersøkt ved en mindre skjæring etter strøket og et lite tverrslag mot hengsiden. I skjæringen står en ren magnetkis med betydelig nikkelinnhold. Malmens ledningsevne er høy. Hensikten med målingene var å kartlegge utstrekningen av malmen som er av- dekket i skjæringen. Det ble utført 500 per. el.magn. målinger (Turam) ut fra ett kabelanlegg. Det ble ellers gjort forsøk med magnetiske målinger langs noen profiler. Ved Turammålingene ble det ikke observert indikasjoner på den kjente forekomst Dette tyder avgjort på at dens utstrekning er meget begrenset. I feltet for- øvrig ble det observert indikasjoner på en rekke vekslende soner. Målingene kan tyde på at indikasjonene skyldes fattige impregnasjoner av kis av en annen type enn i skjerpet. Ved de magnetiske målingene ble det observert ano- malier av størrelsesorden 3000 gamma i et lite parti ved skjerpet. Anomaliene er uklare. Utenom skjerpet forekommer svake og spredte anomalier.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
232 B
Page number:
3
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport