Oppredningsforsøk på rågods fra Misværdal apatittforekomst, Bodø kommune, Nordland

Rapporten beskriver resultatene av oppredningsforsøk på apatitt-rik biotitt-pyroksenitt for å teste ulike oppredningsmetoder i lab skala, for om mulig å produsere et renest mulig apatitt konsentrat. Ikke uventet ga den pyroksenittiske bergarten prosessmineralogiske utfordringer både med tanke på frimaling og selektiv mineral- separasjon. Det ble i denne omgang valgt å forsøke og utvikle et prosessteknisk flytskjema basert på våt nedmaling i stavmølle og flotasjon som første separasjonstrinn. Videre tørking, tørr høyintensitets magnetbehandling og påfølgende syrebehandling. Knusing og nedmaling indikerte at bergarten hadde en meget lav bruddstyrke. Stavmølle-maling ble valgt fremfor kulemølle, hvor spesielt biotitten lot seg selektivt oppkonsentrere i grov-fraksjonen og en større andel kunne siktes i fra som avgang før flotasjonen. Derimot lot de Ca-holdige mineralene (pyroksen, amfibol, kalkspat, epidot, titanitt) i flotasjonspulpen seg i en stor grad aktivere og flotere i sammen med apatitten, til tross for at det ble benyttet en spesialutviklet patentert samlerreagens for selektiv flotasjon av apatitt. Anbefalt kaustisk behandlet stivelse ble testet ut som trykker for pyroksen, (omfatter også amfibol i det etterfølgende) og kalkspat, men med redusert effekt.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2018.009
Page number:
34
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MINN - Undersøkelse av apatittforekomster i Nordland
Prosjektnr:
370700
Fylke:
Nordland