Oppfølgende miljøtekniske grunnundersøkelser på Rinnleiret, Levanger og Verdal kommuner

Etter forespørsel fra FBT/Trondheim gjennomførte NGU i mai 1995 en oppfølgende undersøkelse i tilknytning til NGU-prosjektet 63.2610.00 "Miljøtekniske grunn- undersøkelser på Rinnleiret, Levanger kommune". Bakgrunnen for denne oppfølg- ende undersøkelsen var at det under nydyrking ble påvist nedgravde tønner inne- holdende tjærelignende stoffer. Det ble også gjennomført uttak og analyse av grunnvannsprøver fra Sjøfyllinga. Nydyrkingsområdet: Ved hjelp av magnetiske målinger er større magnetiske anomalier, som kan stamme fra nedgravde tønner, påvist i tre lokaliteter. Mindre magnetiske anomalier er registrert i fire lokaliteter. Alle anomalier er lokalisert til sørvestre hjørne av nydyrkingsområdet, hvor en rekke små områder med antropogent materiale også er observert i overflaten. Innenfor denne sonen ble det også observert et område med "svart materiale med lukt av diesel/kreosot". Det svarte stoffet antas maksimalt å utgjøre et volum på 1 m3. Sjøfyllinga: Gjennom de grunnvannsundersøkelser som er gjennomført ved Sjø- fyllinga er det ikke avdekket forurensingsforhold som har konsekvenser for planteliv/dyreliv/menneskelig ferdsel på lokalt nivå eller i tilstøtende resipienter.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.072
Page number:
28
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport