Oppfølgende grunnvannsundersøkelser i Sørbygda, Snåsa komune

Rapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Sørbygda, Snåsa kommune. NGU utførte høsten 1995 grunnvannsundersøkelser for å finne ny vannkilde til Sørbygda Vassverk A/L som har et vannbehov på 3,1 l/s. Ut ifra kvartærgeologiske kart og feltbefaring ble tre områder øst for Belbu valgt ut for videre undersøkelser. Undersøkelsene består av sonderboringer med enkle testpumpinger for kapasitetsvurderinger og vannprøvetaking. Det ble også utført en tre måneders pumpetest fra en Ø50 mm (2") pumpebrønn i område 3. Resultatene viser at i forhold til kravene i Drikkevannsforskriften, er område 3 best egnet for uttak av grunnvann fordi innholdet av aluminium, jern og mangan i grunnvannet er for høyt i områdene 1 og 2. Vannanalysene fra undersøkelsesboringene og fra langtidspumpetesten i område 3 viser at alkalitet og muligens pH er noe lav slik at det må foretas pH justering og alkalisering. Manganinnholdet er for høyt i de to siste prøvene fra pumpeperioden i forhold til kravene i Drikkevannsforskriften. Vassverket må derfor være forberedt på at det kan bli nødvendig med rensing av mangan. Grunnvannets mikrobiologiske kvalitet er god. Sørbygda Vassverk anbefales å benytte en Ø168 mm rørbrønn med Con slot filter for permanent uttak av vann. Alternativt kan to Ø50 mm sandspisser benyttes. Ved et permanent grunnvannsuttak vil eneste nødvendige restriksjon i området, i forhold til dagens arealbruk, være inngjerding av brønnområdet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.049
Page number:
44
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport