Oppfølgende sand- og grusundersøkelser i Dovre kommune, Oppland fylke

Det er funnet flere alternativ til fortsatte uttak av elvegrus. Elvevifta ved Ilka (fnr.7) peker seg ut med tanke på vegformål. Her ligger det store ressurser, minst 2 mill. m3 med en betydelig andel grovt materiale. Materialet kan benyttes i bærelag og enkelte vegdekker dersom humusinnholdet blir holdt under kontroll. Et parti av breelvforekomsten ved Lie (fnr.10) inneholder betydelige reserver. Materialet egner seg først og fremst til betongtilslag eventuelt kan det inngå som en del av et sammensatt tilslag til vegformål. Forekomstene ved Vorkins- lien og Furuheim kan med mindre graderingstlpasninger benyttes til betongfor- mål. Den fine delen av tilslaget fra disse forekomstene har sandpukkel og det er lite overstørrelser. Det må tilføres en betydelig andel grovt steinmaterial (8-32 mm) fra andre råstoffkilder dersom materialene skal benyttes til høy- verdige vegformål. Elvevifta ved Jora (fnr.11) inneholder betydelige ressurser De største og beste reservene er trolig lokalisert i området ved Joras utløp. i Lågen. Ifølge Statens Vegvesens undersøkelser er denne forekomsten like godt egnet til vegformål som forekomsten ved Ilka. Blant uttaksstedene for elvegrus vil NGU få fremheve uttakene ved Hagevoll og Tårud. Materialkvaliteten er god med en gunstig gradering. Reservene i elva er imidlertid begrensede og uttak i elvebredden og på elveslettene må normalt rehabiliteres.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
92.207
Page number:
59
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland