Oppfølgende løsmasseboringer i nedre del av Fonndalen, Meløy kommune, Nordland fylke

Etter henvendelse fra Nordland Betongindustri A/S har NGU utført prøvehentende boringer med Nemek borerigg i grusavsetningen i Fonndalen. Hensikten med undersøkelsene har vært å vurdere gunstigste retning for utvidelse av dagens massetak. Undersøkelsen bygger i stor grad på NGU's tidligere arbeider i dette området. Undersøkelsen er gjennomført som et samarbeidsprosjekt mellom NGU og Nordland Betongindustri A/S. Områdene ved borhullene 2 og 3 peker seg ut. Her inneholder løsmassene en betydelig andel materiale i grus, stein og blokkfraksjonen. Aller grovest er materialet ved borhull 3. Her finnes det tilstrekkelig med grovt materiale for en rasjonell produksjon og fremstilling av et fullverdig betongtilslag. Dette gir Nordland Betongindustri mulighet for å produsere tilslag med et balansert forhold mellom natursand og singel/pukk. Ved samtlige lokaliteter virker de 5-10 øverste metrene noe varierende m.h.t. uønskede finfraksjoner. Mest fin- stoff er påvist ved lokalitet 1. Bergartsinnholdet varierer lite i fore- komsten. Petrografiske analyser viser at granitt/gneis er den dominerende bergarten. Glimmerinnholdet i fraksjonene 0.5-1 mm og 0.125-0.250 mm, varierer noe fra prøve til prøve. Dette kan være en naturlig variasjon, men det kan også skyldes anrikning av glimmer under oppblåsing av materialet ved boring. Noen steder er glimmerinnholdet noe høyt, men i gjennomsnitt vil det ikke ha uheldig innvirkning på betongegenskapene. Undersøkelsen viser at en fremtidig utvidelse av dagens massetak bør skje i retning av borhull 3. Dette området er tidligere i NGU-rapport 91.105 anslått å inneholde ca. 2.3 mill. tonn tilslag.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
93.023
Page number:
50
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland