Oppfølgende grunnvannsundersøkelser og numerisk modellering, Birkelandsmoen, Sauda kommune

På oppdrag fra Sauda kommune har NGU vurdert mulighetene for grunnvannsuttak fra løsmassene i områdene Kleivflåta og Austarheim langs Storelva. Ved Austarheim er det utført profileringer med georadar som indikerer gode muligheter for grunnvannsuttak. Det anbefales oppfølgende undersøkelser med undersøkelsesboringer og evt. langtidsprøvepumping av fullskala brønn. Ved Kleivflåta er tidligere detaljerte grunnvannsundersøkelser supplert med georadarundersøkelser og modellforsøk for å avklare grunnvannsmagasinets kapasitet og hvilken effekt et evt. kommunalt grunnvannsuttak vil ha for Sauda Kildevann A/S sin grunnvannsbrønn som i dag utnytter samme grunnvanns- magasin. Kunstig infiltrasjon er også undersøkt som en aktuell løsning på magasinets manglende kapasitet. Modellen som er brukt i modellforsøket er MODFLOW.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
97.015
Page number:
41
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Rogaland