Oppfølgende grunnvannsundersøkelser i Selbu kommune

Som en videreføring av GiN-prosjektet i Selbu kommune er det foretatt opp- følgende grunnvannsundersøkelser i Innbygda (Tømmerdalen og Garbergselva), i Øvrebygda og i Flora. I Tømmerdalen er det ikke påvist større grunnvanns- ressurser, mens det ved Garbergselva er påvist muligheter for grunnvanns- uttak fra en 5-10 m tykk elveavsetning av sand og grus. I Øverbygda er det påvist muligheter for grunnvannsuttak fra breelv- og elveavsetninger, både ved Rotlas og Kalvåas utløp i Nea. I Flora ble det påvist gode muligheter for grunnvannsuttak flere steder på en stor breelvavsetning. På bakgrunn av grunnvannskvalitet, forventet brukskonflikter og beliggenhet i forhold til eksisterende ledningstrase ble det satt i gang langtidspumping fra en Ø50 mm produkjsonsbrønn ved Melan. Kapasiteten har vært stabil (6.0 l/s) og grunnvannets mikrobiologiske og fysikalsk-kjemiske kvalitet har vært god i hele pumpeperioden.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.088
Page number:
84
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport