Oppfølgende grunnvannsundersøkelser i Mostadmarka, Malvik kommune

Rapporten gir en oppsummering av resultatene fra grunnvannsundersøkelser i Mostadmarka. Undersøkelsene ble gjort for å finne en ny vannkilde til Mostadmarka vannverk som har et vannbehov på ca. 1,5 l/s. Ut fra tidligere kvartærgeologisk kartlegging og feltbefaringer ble følgende tre løsmasseavsetninger valgt ut for videre undersøkelser; en breelvavsetning langs Vikaelva og i Lauvdalen, breelv-elveavsetning langs Homla ved Follahaugen og en breelv/elveavsetning ved Homla like nord for Verket. Undersøkelsene besto av målinger med georadar og sonderboringer med enkle testpumpinger for kapasitetsvurderinger og vannprøvetaking. Resultatene viser at det er gode muligheter for grunnvannsuttak både ved Vikelva og ved Follahaugen. Fra begge disse avsetningene er det mulig å ta ut minst 5 l/s. Fysikalsk-kjemiske analyser viser at grunnvannet på begge steder har for høyt innhold av jern og mangan i forhold til kravene i drikkevannsforskriften. Det må imidlertid presiseres at en sikker vurdering av grunnvannsforekomstenes kapasitet og kvalitet kan gjøres etter en minimum tre måneders prøvepumpingsperiode. Ut fra en samlet vurdering av grunnvannsforekomstenes kapasitet, kvalitet og beliggenhet i forhold til potensielle forurensningskilder og eksisterende ledningsnett, anser NGU borpunkt 8 ved Vikelva som det beste alternativet for grunnvannsuttak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.137
Page number:
57
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport