Nyhetsbrev fra Norsk komité for geoparker og geoarv - nr. 11

Det har skjedd veldig mye siden sist i norske geoparker med UNESCO-status! Her er det nesten bare å trekke pusten før du leser og husk at listen ikke er utfyllende. Dette er første nyhetsbrev siden 2019, men det betyr ikke at komiteen og geoparkene har ligget på latsiden.

Geo Norvegica har fått gjort mye gjennom koronaåret. 1000 elever har vært med på strandrydding med midler fra Miljødirektoratet. I år er det 100 år siden vitenskapen fikk vite at det fins vulkanske karbonater – karbonatitter, her er Fensfeltet et typeområde i Norge. Geoparken har innlede et samarbeid med et senter ved Ol Doinyo Lengai i Tanzania, som er en aktiv karbonatittvulkan. Videre blir det digital feiring av dette jubileet i år. Ellers jobbes det mye med Jomfruland og Færder nasjonalparker, her når Geoparken ut til mange besøkende. I år skal Gea Norvegica reevalueres, dette er en standard prosess i UNESCO-systemer, og medlemmer fra komiteen skal i sommer besøke geoparken for å vurdere den.

Hos Magma Geopark på Sørvestlandet skjer mye av aktivitene i ulike prosjekter. To store EU-finansierte prosjekter (H2020) er landet, ett innen Heritage med fokus på natur og kulturarv. Dette er del av en svær EU-satsning med 80 partnere i Europa og med en budsjettramme på 100 millioner kroner. Magma har her fått tildelt 4,5 millioner. Et annet nytt prosjekt er Arctic Hub, hvor LUKE Ruuki (Finland) er leder for prosjektet. Vi kan også gratulere Magma med pris for sitt Geofood sustainable development-prosjekt, som formidler geologisk arv gjennom mat. Et annet pågående prosjekt hos Magma er klokkesteinprosjektet sammen med en musikkarkeolog. Jøssingfjord vitenmuseum har fått 110 millioner NOK og åpner sommeren 2022. Sammen med NGU har de en stipendiat som jobber på økosystemtjenester, sammen med Italia. Et annet nytt prosjekt har startet sammen med Færøyene og Katla geopark på Island. I 2020 nådde de en all time high på turisme, opp med 100 % siden 2013. Alle kommuner i nedslagsfeltet til Magma geopark viser frem geoparken på sine nettsider og geoparken tas godt imot lokalt. Magma geopark skal forøvrig reevalueres neste år.

Støypet på Leka. Foto: Trollfjell geopark

Hos Trollfjell Geopark på Helgeland har de flyttet i nye store lokaler, med plass til ny utstilling med Trollfjells geologiske historie, og med plass til å holde foredrag. I alle 6 vertskommuner lages det nå miniutstillinger med geologi som tema. Ett treårig skoleprosjekt med Island, Finland og lokal videregående skole er satt i gang. De er nå inne i det første året, foreløpig møtes deltagerne digitalt. Her jobber elvene med FNs bærekraftsmål. Den lokale kalkprodusenten Brønnøy kalk og oppdrettsnæringen er også med på laget. Equinor har sponsa et Newtonrom lokalt hvor geoparken har laget en modul om platetektonikk. Geoparken har også et samarbeid på gang med professor Stein-Erik Lauritzen ved UiB om karstinnsjøen Engavatnet. Som siste sted skal det ved Torghatthullet etableres besøkssted som en del av Nasjonale turistveier. Her bidrar Trollfjell med utstilling. Generelt melder Trollfjell at de har vært lite påvirket av pandemien, men noen avlysninger har det blitt.

Vi må også ta med nytt om andre norske geoparker og kommende parker:
Geopark Sunnhordland i Vestland sender i år inn søknad til UNESCO for å bli tatt opp som UNESCO Global Geopark, komiteen støtter selvfølgelig dette og ønsker lykke til, det ligger mye godt arbeid bak. Fjordkysten regional- og geopark, tidligere Sognefjord Kystpark, også i Vestland, søker i år om nasjonal geoparkstatus. Søknaden ligger inne til behandling hos komiteen nå, og geoparken skal besøkes i sommer. Komiteen skal ha ferdigbehandlet søknaden til høsten. Ellers kan vi nevne at Fjordkysten jobber med søknad til Europarådets landskapspris, Fjordkysten ble valgt ut til kandidat på nasjonalt nivå. Vi ønsker de lykke til

Så skjer det andre ting som er viktig for oss: I desember 2020 kom et nytt forvaltningsregime for geologisk mangfold på plass med en konsekvensutredningsveileder (KU) hos Miljødirektoratet for å verdsette Geologisk lokaliteter. Dette er første gang geologi er med som et forvaltningsredskap og er unikt også i verdenssammenheng. Hos NGU opplever de en veldig positiv holdning fra utbyggere som tar kontakt med de for å høre om hvordan dette skal gjøres.

Samme desember ble også stortingsmeldingen Natur for livet fulgt opp med lanseringen av økologiske grunnkart 2.desember. Blant annet er kartdatasettet Geologisk arv fra NGU med hos artsdatabanken.no, sammen med andre kartdatasett, flere andre også fra NGU. Norsk komite for geoparker og geologisk arv poengterer at samspillet mellom geologi og annen natur er viktig å få fram. Økologiske grunnkart vil hjelpe godt på dette.

Et nytt samarbeid er på trappene om å utarbeide en toppliste for den viktigste geologiske arven i Norge. Her er Norsk geologisk forening, det norske geofagmiljøet, NGU og Norsk komite for geoparker og geologisk arv med. Formålet er å foreslå de hundre beste geostedene i Norge. Kriterier for arbeidet er ikke satt ennå, vi vil nok se litt mot internasjonale Geosites og hvordan de gjør kriterier og kvalitetssikring der.

Komiteen har også satt i gang arbeidet med å sette opp en systematisk oversikt over viktige hendelser i norsk geologi for å kunne knytte disse til geosteder. Tanken er at dette kanskje kan bli et slags nettbasert Landet blir til.

Ha en riktig god sommer. Foto: Olav Nord-Varhaug/Miljødirektoratet

Nevnes må også Unescos biosfæreprogram (Man and the Biosphere – forkortet MAB). MAB er et vitenskapelig program under Unesco som skal bidra til bærekraftig utvikling og forskning. Biosfæreområder utgjør kjernen i programmet og skal fremme en samfunnsutvikling der en sikrer naturmangfoldet, bærekraftig bruk av naturressursene og bygger opp under lokal kultur og identitet. Den nasjonale MAB-komiteen har nylig laget en strategi for det norske arbeidet med MAB for perioden 2021-2024. Unescos biosfæreområder gir sammen med Unescos to andre områdestatuser geoparker og verdensarvområder et helhetlig bilde av vår felles arv og har til sammen som mål å bevare verdens kulturelle, biologiske og geologiske mangfold.  Det finnes 714 biosfæreområdene globalt i dag. I Norge har vi i dag kun ett biosfæreområde; Nordhordland Unesco Biosfæreområde, som er en modell for både det historiske og moderne kystlandskapet i Norge. For mer informasjon om Unescos biosfæreprogram kan en kontakte den nasjonale MAB-komiteen ved Olav Nord-Varhaug (olav.nord-varhaug@miljodir.no) eller Eva Hauge Fontaine (eva.hauge.fontaine@miljodir.no).

Norsk komite for geoparker og geologisk arv takker for at du følger med på vårt nyhetsbrev og ønsker deg en riktig god sommer!

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Dokumenttype:
Nyhetsbrev