Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen - sluttrapport

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) har satt av midler for å nyttiggjøre seg informasjonen fra Mareano-programmet innen fiskeflåten. I prosjektet "Nye marine grunndata i fiskeri- og havbruksnæringen" er det utviklet verktøy og prosedyrer for å gjøre detaljerte sjøbunnsdata (dybdedata, sedimenthardhet, sedimenttype) tilgjengelig for fiskeflåten og havbruksnæringen. Dette er gjort i et samarbeid mellom Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Olex AS, som utvikler og produserer navigasjonssystemene Olex og Lino. Dybdedata og hardhetsdata kan overføres til Olex-systemet som prosesserte xyz-filer fra NGUs eller andre institusjoners databaser, eller de kan leses direkte inn i systemet fra råfilene fra datainnsamlingen. Kartpolygoner overføres til Olex på SOSI-format. Olex har utviklet rutiner for å legge disse inn i sitt system. Olex har videre laget opsjoner slik at flere dybdedatabaser kan benyttes og skiftes mellom på en enkel måte. Etter hvert som nye funksjoner er utviklet, har Olex lagt oppdaterte versjoner ut på sitt nett slik at nyvinningene i programvaren er blitt tilgjengelig for alle Olex-brukere. Sjøbunnsdata fra Mareano ble implementert i Olex-systemet og gjort tilgjengelig for pilotbrukere - Roaldnes AS og Kleiva Fiskefarm AS - for uttesting under fiske og i arbeid med fiskeoppdrett. Planen var å teste kartene med en av Roaldnes AS sine hvitfisktrålere på Tromsøflaket høsten 2007, men slik fisket har vært i høst og vinter, blir dette sannsynligvis gjort først i april/mai 2008. Vi har derfor ikke testdata fra fiske ennå. Kleiva Fiskefarm AS har brukt sjøbunnsdataene på Olex-plattformen både i praktisk arbeid rundt mærene og som planleggingsverktøy for utplassering av nye anlegg. Kleiva Fiskefarm AS konkluderer med at sleve dataene er av meget stor verdi både under planlegging av anlegg og ikke minst ved oppankring av anlegg. Videre konkluderer de med at multistråleekkoloddata (Mareano-data) kombinert med navigasjonssystemet Olex er brukervennlig, og framstår som et framtidsrettet informasjons- og beslutningsgrunnlag som de ønsker tilgang på også i framtiden.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2008.034
Page number:
28 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Nye marine grunnkart i fiskeri- og havbruksnæringen
Prosjektnr:
320200