Norges mineralressurser - produksjon og potensiale

Rapporten beskriver de produserende mineralbedrifter, produksjon, produkter, geologi, ressurser o.l i tillegg til potensialet for andre mineraler som ikke er i produksjon. Rapporten er skrevet på oppdrag fra Nærings og energideparte- mentet for "Lovutvalget for ny minerallov". Bergindustrien består av ca 400 bedrifter som sysselsetter omkring 5000 personer. Brutto produksjonsverdi utgjør omkring 5,9 milliarder kr pr år. Til sammenligning var tilsvarende tall for 1981 8100 sysselsatte og en omset- ning på ca 3 milliarder kr. Bergindustrien kan bransjemessig deles inn i: industrimineraler (omsetning ca 1.930 mill kr), metallmineraler (750m) kull (72m), naturstein, inklusiv skifer (840m), pukk (1.375m), sand og grus (960m). Bransjen har en eksportrettet del og en del som produserer for det interne norske markedet. Den eksportrettede delen består av metallmineralene og naturstein, der mer enn 85% går til eksport og industrimineraler der ca 65% går til eksport. Byggeråstoffene pukk og sand/grus produseres først og fremst for et internt marked, men 21% av pukk produksjonen eksporteres. Viktigste eksportprodukter fra norsk mineralindustri er etter avtagende verdi: kalsiumkarbonat fillere, jernslig, olivin, ilmenitt, nefelinsyenitt, kopper- og sinkkonsentrat, nikkelkonsentrat, talk, feltspat, bly-konsentrater og grafitt. De viktigste mineralene som produseres for det nasjonale markedet er kalkstein som danner grunnlag for sedimentindustrien, dolomitt for produksjon av magnesium metall, ilmenitt for titandioksyd og titanslagg produksjon og kvartsitt og kvarts for ferrolegeringsindustrien. Eksportverdien av mineralprodukter har økt fra 1.876 til 2.608 mill kr fra 1989 til 1994. Veksten har vært innenfor industrimineraler, pukk og naturstein, mens metall- mineralproduksjonen viser en avtagende tendens.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
95.164
Page number:
82
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport