Natursteinspotensialet i Vestfold og Buskerud: Rombeporfyr

NGU-RAPPORT
|
2004.056
|
Forfattere
Heldal, Tom
Heyer, Henrik
|
Utgivelsesår
2004
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2004
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
288300
Publikasjonsspråk
nor
Summary
Som en del av råstoff-undersøkelsene i Vestfold, Buskerud og Telemark (BTV-Regionen), har det de siste tre årene blitt foretatt rekognoserende undersøkelser av rombeporfyr i Vestfold og mindre deler av Buskerud. En rekke forekomster er prøvetatt, og det er fremstilt polerte plater av mange av prøvene. Fire forekomster ble valgt ut for uttak av noe større blokker på 100 til 300 kg. Med utgangspunkt i at forekomstene har høy sprekketetthet (lav utnyttelsesgrad til kommersielle blokker) og betydelige fargevariasjoner, konkluderes med at forekomstene synes dårlig egnet til tradisjonell blokkeksport. Noen forekomster, særlig i vestlige del av feltet, kan trolig ha et potensiale for mer småskala produksjon av et bredt spekter av produkter. Også her vil dog sprekketetthet og fargevariasjoner trekke ned helhetsintrykket. En nærmere vurdering av dette potensialet betinger engasjement fra bedrifter som er genuint interessert i råstoffet og som har god erfaring i natursteinsproduksjon.
Fylke
BUSKERUD
VESTFOLD
Tilgjengelig
NGU-biblioteket