Multippel sklerose og geokjemiske miljøparametre

Det er tidligere påvist at multippel sklerose (MS) forekommer relativt sjeldent langs kysten av Norge og mer hyppig i innlandet. Dette har ført til tanker om hvorvidt en eller annen faktor knyttet til nedbør eller klima motvirker utvik- ling av MS i kystnære strøk. For å belyse en slik hypotese utførte NGU høsten 1994 innledende studier over geografisk løpende korrelasjon mellom aldersjust- ert rater for MS i rurale norske kommuneaggregater og 1) våtavsetningen av Mg, 2) innholdet av Br og Se i terrestriske moser og 3) innholdet av Pb og Se i moser vesentlig å være et mål for deposisjonen (nedfallet) av marine eller antropogene aerosoler, mens de andre parametrene også vil være påvirket av den lokale geologi. Rapporten dokumenterer resultatene fra disse foreløpige studier og fremmer forslag til videre arbeider. Det ble funnet at MS er negativt korrelert (avtagende MS med økende verdi av forklaringsvariabel) med 1) våtavsetningen av Mg, 2) innholdet av Br og Se i terrestriske moser og 3) innholdet av syreløselig Se i flomsedimenter. Korrelasjons-koeffisientens signifikans avtar fra korrelasjon 1) (sterk) til korrelasjon 3) (svak). Korrelasjonene er tydeligst i Midt-Norge/Nord-Vestlandet og utydelige eller manglende i Finnmark/Troms. MS-ratene er ikke korrelert med innholdet av Pb i flomsedimenter og overflatejord. Resultatene støtter hypotesen om en assosiasjon mellom MS og en eller flere faktorer knyttet til klima/nedbør. Slike faktorer kan tenkes å utgjøres av direkte virkende kjemiske agenser eller av fysiske forhold. Faktorene kan også tenkes å virke indirekte via sin innflytelse på makro/mikro-flora eller -fauna. Det ser ut til at virkningen av slike tenkelige klimafaktorer overskygger mulige virkninger av arveegenskaper og/eller lokal geologi.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
94.099
Page number:
130
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport