Mo, Pb, Zn, Cu i bekkesedimenter, Skrukkeliområdet, Hurdal.

Under den regionale geokjemiske kartlegging på kartblad 19154 Hurdal ble det påvist sterke Mo-anomalier i prøvene fra Skrukkelia i det nord-vestre hjørne av kartbladet. Oppfølgende blokkleting sommeren 1978 førte til funn av Mo- mineraliseringer i fast fjell og løsblokker i et område ved Aurtjern. I dreneringsfeltet til en anomalibekk ved Vesle Svartungen var oppfølgings- resultatene mindre lovende, idet ingen synlig Mo-mineraliseringer kunne på- vises der. Sommeren 1979 ble det foretatt en systematisk prøvetaking av bekke- sedimenter i et areal på ca. 90 km2 rundt de geokjemiske anomaliene. Kart over Mo-innholdet i disse prøvene viser et ca. 7 km2 stort anomaliområde mellom Aurtjern og Osttjern. Hele anomaliområdet må anses lovende etter at det ved boringer høsten 1979 er påvist interessante Mo-mineraliseringer innenfor dets grenser. Anomalien i bekken ved Vesle Svartungen ble bekreftet, men det foreligger hittil ingen andre holdepunkter som tilsier at det fins en inter- essant Mo-mineralisering i dette dreneringsfeltet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1750/66 B
Page number:
7
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Oppland Akershus