MIneralressurser og arealdisponering i Nordland fylke

Rapporten gir en oversikt over mineralske råstoffer i Nordland som potensielt vil kunne utnyttes på kort eller lengre sikt. Konklusjonen på vurderingene som er gjort av Nordland Mineral er framstilt på vedlagte kart. Råstoffene som er vurdert er industrimineraler, malm, bygningstein og større uttak for pukk og forbygningstein. På kartet er områdene gruppert i de som har unike forekomster av nasjonal interesse, forekomster i drift med et ytterligere potensial i deres periferi og områder med potensielle forekomster. Hensikten er å peke på at det ved arealdisponering innenfor de avgrensede områdene bør det tas hensyn til forekomstene med muligheter for utnyttelse, og at disse undersøkes nærmere før båndlegging. En kort beskrivelse er gitt av de enkelte områdene som er vist på kartet.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2007.072
Page number:
24 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Industrikvarts-North Cape Minerals
Prosjektnr:
302600
Fylke:
Nordland