Mineralressurser i Møre og Romsdal Fylke - kunnskapsgrunnlag

NGU har på oppdrag fra Møre og Romsdal fylkeskommune utarbeidet denne rapporten som gir et kunnskapsgrunnlag for mineralressurser samt anbefaling for videre arbeid i fylket. Kunnskapsgrunnlaget er basert på NGU sin informasjon om mineralressurser og de geologiske forholdene i Møre og Romsdal. Denne rapporten gir en grunnleggende oversikt over kjente forekomster av og potensialer for metaller, industrimineraler, naturstein, grus og pukk. Rapporten gir i tillegg oversikt over kunnskapsgrunnlaget for geologisk mangfold og naturbasert næringsliv samt hva som i dag finnes av geologiske, geofysiske og geokjemiske data som er viktig for å vurdere mulighetene for funn av nye mineralressurser samt som grunnlagsdata for utbygging av infrastruktur, i oljeindustri, havbruk og turistnæring. Møre og Romsdal har et mangelfullt kartlagt ressurspotensial. Moderne undersøkelser og karakterisering av kjente ressursobjekter i regionalt perspektiv, med fokus på funn av nye forekomster, har i liten grad blitt gjennomført. Denne rapporten gjennomgår kunnskapsbehovet for de ulike forekomsttypene og gir forslag til videre undersøkelser av disse. Nedstrøms foredling representerer en vesentlig del av verdiskapningen basert på mineralske ressurser, det er flere eksempler på dette i Møre og Romsdal med prosessering av kalkspatmarmor og olivin. På generell basis vil det også være ønskelig å oppnå total utnyttelse av den bergmassen som tas ut, og som tidligere har blitt sett på som et problem og avfall som må deponeres. Å finne nye bruksområder og markeder for disse massene vil derfor være til nytte både for bedriften ved at man øker inntjeningspotensialet, men også for samfunnet ved at man reduserer behovet for arealer som tas opp til deponi. En forutsetning er at ressursgrunnlaget er kartlagt og tilrettelagt i tilstrekkelig grad og at man kan lage salgbare produkter.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2021.020
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjektnr:
343301
Utgiver:
Norges geologiske undersøkelse
Bestiller:
Møre og Romsdal fylkeskommune