Mineral- og masseforekomster - konsekvensutredning i Junkerdal Balvatn

Muligheten for økonomisk utnyttbare mineralressurser innenfor utredningsområdet for "Bruks- og verneplan for Junkerdal/Balvatn" er beskrevet. I tre områder, Kong Oscar sonen, Balddoaivi-synformen og Skaitidalen, er konsekvensen av vern mot mulig utnyttelse av mineralressurser vurdert nærmere, samt at avbøtende tiltak gjennom justering av vernegrensen i forhold til utredningsområdet er foreslått. I tillegg er det gitt kommentarer på mindre justeringer av grensen. I Kong Oscar sonen er det gull som har størst økonomisk interesse, med eventuelle bidrag fra andre metaller som kobber, bly og sink. Hele soen bør undersøkes grundig for å bestemme det økonomiske potensialet. I Balddoaivi-synformen finnes trolig store mengder kobber og andre metaller som ikke er økonomisk utnyttbare med dagens gruveteknologi. Under verneplanarbeidet bør det tas hensyn til mulig utvinning av disse ressursene med alternativ teknologi i framtida. Skifer i Skaitidalen er av god kvalitet og bør kartlegges nærmere. Det er ikke gjort forsøk på å gi noen tall verken på produksjonsverdi eller antall arbeidsplasser. Malmressursene vil være av nasjonal interesse hvis de lar seg utnytte økonomisk, mens skiferen i Skaiti kan ha både lokal og regional betydning. De mindre justeringene av grensen for verneområdet med hensyn på sand- og grusforekomster kan ha stor lokal interesse.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2002.068
Page number:
21
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland