Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra indre Kongsfjorden og indre Rijpfjorden samt områdene SK01 og SK02 vest for Svalbard

På MAREANO-toktene med FF G.O. Sars i 2017 og 2018 ble det tatt sedimentkjerner for miljøundersøkelser på 8 prøvetakingsstasjoner, fordelt med 1 stasjon i SK01, 1 stasjon i SK02, 3 stasjoner i indre Kongsfjorden og 3 stasjoner i indre Rijpfjorden (Svalbard). Arsen (As) har konsentrasjoner tilsvarende moderat forurensning (Klasse III i Miljødirektoratets klassifisering for kyst og fjordsedimenter) på alle 8 stasjoner (Klasse III: 18-71 mg/kg sediment). Bly (Pb), kadmium (Cd), kobber (Cu), nikkel (Ni) og sink (Zn) har enkelte prøver med konsentrasjoner i Klasse II, mens de øvrige stasjonene har konsentrasjoner i Klasse I. For metallene krom (Cr) og kvikksølv (Hg) er konsentrasjonene i Klasse I i overflatesedimentene. Barium er tilstede i relativt konstante konsentrasjoner, med høyest konsentrasjon i SK02. 137Cs er tilstede i lave konsentrasjoner i de 3 analyserte sedimentkjernene fra SK02, indre Kongsfjord og indre Rijpfjorden.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.027
Page number:
193
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
MAREANO - Miljødatabaser
Prosjektnr:
311730