Miljøvennlige vegdekker - Materialtekniske egenskaper for ulike testfraksjoner

Formålet med prosjektet er å undersøke materialtekniske egenskaper på ulike testfraksjoner. Testmetoders om er benyttet er kulemølle, micro-Deval og Los Angeles. Analysene utføres vanligvis på bestemte referansefraksjoner, men i henhold til standarden for testmetodene kan det benyttes ulike alternative fraksjoner. Tre steinmaterialer med ulike materialtekniske egenskaper mht. slag-/knusemotstand og slitasje er benyttet. De tre materialene havner innenfor forskjellige kategorigrupper når det analyseres på ulike testfraksjoner.Dette fordi det produseres mer finstoff for de mekaniske testmetodene når de utføres på finere fraksjoner. Økningen av produsert finstoff kan relateres til endring i kornformen. Forsøket er utført på materiale med ulik kornform, så en kan ikke fastslå at de mekaniske egenskapene ikke vil variere for ulike sorteringer. Flisigheten til materialet har større innvirkning for slitasjetesten micro-Deval enn for knusetesten Los Angeles. For den sistnevnte testen kan innvirkningen av størrelsen til stålkulene som benyttes, sett i forhold til kornstørrelsen på prøvematerialet, da spesielt for de fineste testfraksjonene, ha betydning for økt knusningsgrad. For kulemølletesten er det minimal forskjell mellom referansefraksjonen (11.2/16mm) og den alternative testfraksjonen (8/11.2mm). Det er også utført et metodestudium med mekanisk testing på sammensatte materialer med en kornfordeling tilsvarende som for en Ab11-resept. Resultatene er vanskelige å tolke bl.a. på grunn av innvirkning av ulik kornform for materialet som er benyttet. Også for dette studiet framkommer kornformens betydning spesielt for slitasjetestene. En bør vurdere å innføre krav til alle delfraksjoner som inngår i tilslagssammensetningen for en asfaltresept. I og med at kornformen har innvirkning på de materialtekniske egenskapene samt at kornformen kan variere mye innenfor sammensetningen, vil dette kunne påvirke totalkvaliteten for materialet i en asfaltblanding. I tillegg kan et høyt innhold med flisig materiale i finsorteringene være årsak til dårlig bearbeiding av asfaltmassene.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2010.065
Page number:
23 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Miljøvennlige vegdekker
Prosjektnr:
331700