Mektighet av holocene sedimenter i Norskerenna Nordsjøen vest for Egersund-Stavanger

Utbredelse og mektighet av den antatt holocene lagpakken (enhet A) er kart- lagt i Norskerenna og Nordsjøen vest for Egersund/Stavanger. Tolkningen er basert på NGU's regionale lettseismikk. I den kartlagte delen av Norskerenna er mektigheten av enhet A størst i sør (20-23 ms), minst i midtre deler (2-10 ms) og (10-20 ms) i den nordlige delen. I den nordøstlige del av om- rådet er overflatesedimentene dominert av glasimarine sedimenter og morene- materiale. Sørvest for Norskerenna er det trolig sandige sedimenter i over- flaten som gjør det vanskelig å følge enhet A fra renna og videre mot sørvest.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
96.102
Page number:
12
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport