Maringeologiske undersøkelser i Bodø havn

Ved hjelp av lett-seismikk og spredt prøvetaking ble en del utvalgte lokaliteter i Bodø kommune undersøkt med tanke på submarine massetak. En var interessert i friksjonsmasser som en ønsket å benytte til oppfyllingsformål. Den dominerende submarine løsmassetype som forekommer i området er løst lagret skjellsand (friksjonsmasser) med underliggende leire. Geoteknisk konsulent O. Kummeneje vurderer skjellsand brukbar til oppfyllingsformål dersom fyllingen dekkes av et bærelag med sand og grus, og dessuten at skjellsanden unngås i fyllingen under de viktigste trafikkårer. Ved vurdering av de undersjøiske områder med tanke på lokalisering av submarine massetak er det lagt vekt på løsmassenes totalmengde, mektighet og kvalitet. En har da kommet fram til følgende områder: Vågøysundet, Skipsholmsundet og Breivika-Langstrand-Nordre Hernesskagen. Kvalitetsmessig er massene på de tre lokalitetene sannsynligvis omtrent likeverdige, men innholdet av finkornet materiale (silt) er muligens høyest i området Breivika-Langstrand-N. Hernesskagen. Avstanden til det påtenkte brukerstedet (Rønvika, Bodø indre havn) er fra Vågøysundet ca. 15 km., fra Skipsholmsundet ca 6-7 km. og fra Breivika-Langstrand-N.Hernesskagen 2-5 km. Det anbefales at mer detaljerte undersøkelser blir utført før endelig uttaksplaner eventuelt utarbeides.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1335/04
Page number:
13
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland