Marine skredprosesser i Trondheimsleia og Trondheimsfjorden - fase 1.

Det er utført undersøkelser av marine skred- og sedimentasjonsprosesser i utvalgte deler av Trondheimsleia og Trondheimsfjorden ved hjelp av multistråleekkolodd, grunnseismikk og korte kjerner. Ett av formålene med undersøkelsen har vært å kartlegge skredfare, som kan påvirke plassering av en gassrørledning mellom Tjeldbergodden og Skogn. Fire områder er pekt ut som spesielt skredutsatte. I Korsfjorden sør for Rødberg er det stor sedimenttilførsel fra Gaulosen og Orkdalsfjorden, der det senest gikk et stort skred i 1930. I Korsfjorden blir sedimentene hovedsakelig avsatt som turbiditter, som kan erodere havbunnen. I en kanal på bunnen av Gaulosen og Ytre Orkdalsfjorden skjer det utrasninger, som muligens skyldes utstrømming av grunnvann fra de mer grovkornete kanalsedimentene. Også utrasninger fra havneområdet i Trondheim/munningen av Nidelva avsettes som turbiditter i trasområdet i Trondheimsfjorden. Unge ras er også kartlagt i dypålen av Trondheimsfjorden nordvest for Midtfjordsgrunnen. I området mellom Rørvik og Tautraryggen har det gått tallrike skred i senglasial og tidligere i holocen, og fjordbunnen er kraftig raviniert. Også et område i Trondheimsleia nord for Agdenes samt dypålen i Trondheimsfjorden øst for Leksvik peker seg ut som potensielt skredutsatte. I enkelte områder har vi for lite data til å kunne anslå skredfaren med sikkerhet. Rapporten inneholder derfor også forslag til oppfølgende undersøkelser langs rørledningstraseen.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
99.079
Page number:
104
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport