Måling av naturlig radioaktiv stråling fra berggrunnen, Gjerdrum kommune, Akershus

NGU-RAPPORT
|
89.111
|
Forfattere
Lindahl, Ingvar
Sørdal, Torbjørn
Christensen, G.
Qvale, H.
|
Utgivelsesår
1989
Publikasjonstype
Utgivelsesår
1989
ISSN
0800-3416
Summary
Rapporten gir en generell informasjon om naturlig radioaktiv stråling og hvordan denne måles. Videre gir rapporten en forenklet informasjon om radon i bomiljø. Det praktiske opplegget for NGUs målinger av naturlig gammastråling langs vei er beskrevet. Tolkningskart over naturlig stråling innenfor kommunen bygger på disse målingene og på berggrunnsgeologiske tolkningskart. Innenfor deler av Gjerdrum kommune er det påvist noe forhøyet stråling. Resultatene tilsier ikke at umiddelbare bygningstekniske tiltak bør igangsettes, men vi vil anbefale at det innenfor disse områdene, samt de områdene som er dekket av store sand og grusforekomster gjennomføres kontrollmålinger i et utvalg av eksisterende boliger. Videre vil vi foreslå at det i disse områdene ved evt. fremtidig utbygging av boligfelt foretas en mer detaljert vurdering basert på målinger i nærliggende eksisterende boliger, alternativt spredte jordluftmålinger, og på en befaring av en geolog som kan påvise evt. lokale radonkilder eller magasiner for radon i grunnen. For deler av kommunen med vanlig strålig vil vi bare anbefale en kort befaring av geolog, som umiddelbart kan vurdere om lokale hensyn nødvendiggjør ytterligere målinger.
Kommune
GJERDRUM
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket