Logging av grunnvannsbrønner ved Morskogen, Eidsvoll kommune

NGU-RAPPORT
|
2011.017
|
Forfattere
Elvebakk, Harald
|
Utgivelsesår
2011
Publikasjonstype
Utgivelsesår
2011
ISSN
0800-3416
Prosjektnr
337500
Summary
Jernbaneverket planlegger å bygge dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Langs Mjøsa, i parsellen Minnesund – Kleverud, er det planlagt to tunneler. I den forbindelse har NGU gjort borehullslogging i åtte private grunnvannsbrønner på Morskogen-Korslund. Hensikten var å fremskaffe data om fjellkvalitet, grunnvann og geologi.
Brønnene var i daglig bruk så pumpe og slanger måtte trekkes opp før logging kunne utføres. Det er logget med optisk televiewer (filming av borehullsvegg), målt temperatur og elektrisk ledningsevne i vannet, naturlig gammastråling, fjellresistivitet, lydhastighet i fjell og vannstrømning. I fire av brønnene er det i tillegg gjort logging med akustisk televiewer.
Data for temperatur og ledningsevne i vann er noe usikre da vannet ble omrørt under fjerning av pumper og slanger fra hullene. Bortsett fra i en brønn var vannet klart og ga gode opptak med optisk televiewer. I to brønner var det mye utfelling (mangan?) som førte til svært mørk borehullsvegg. I disse brønnene er det logget med akustisk televiewer i tillegg.
Kommune
EIDSVOLL
Fylke
VIKEN
Tilgjengelig
NGU-biblioteket
Prosjekt
Borehullslogging Eidsvoll - Labbdalen