Logging av grunnvannsbrønner ved Morskogen, Eidsvoll kommune

Jernbaneverket planlegger å bygge dobbeltspor mellom Eidsvoll og Hamar. Langs Mjøsa, i parsellen Minnesund – Kleverud, er det planlagt to tunneler. I den forbindelse har NGU gjort borehullslogging i åtte private grunnvannsbrønner på Morskogen-Korslund. Hensikten var å fremskaffe data om fjellkvalitet, grunnvann og geologi. Brønnene var i daglig bruk så pumpe og slanger måtte trekkes opp før logging kunne utføres. Det er logget med optisk televiewer (filming av borehullsvegg), målt temperatur og elektrisk ledningsevne i vannet, naturlig gammastråling, fjellresistivitet, lydhastighet i fjell og vannstrømning. I fire av brønnene er det i tillegg gjort logging med akustisk televiewer. Data for temperatur og ledningsevne i vann er noe usikre da vannet ble omrørt under fjerning av pumper og slanger fra hullene. Bortsett fra i en brønn var vannet klart og ga gode opptak med optisk televiewer. I to brønner var det mye utfelling (mangan?) som førte til svært mørk borehullsvegg. I disse brønnene er det logget med akustisk televiewer i tillegg.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2011.017
Page number:
137 s.
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Borehullslogging Eidsvoll - Labbdalen
Prosjektnr:
337500
Fylke:
Akershus