Kystnær kartlegging av bergarter som ressurs for byggeråstoffer i Norge og eksport til Europa

Denne rapporten er en sammenstilling av NGUs kunnskap om kystnære pukkverk for eksport og hvilke kriterier som bør hensyntas ved kartlegging av nye områder. Norge har et betydelig utvalg av byggeråstoffressursene sand, grus og pukk. De viktigste bergartene er: gneis, anortositt, mylonitt, gabbro, samt spesielle sandsteiner og eklogitt til pukk. Disse er ikke lett tilgjengelig Europa. Norges lange kyst med gode forhold for utskiping, et høyt teknologisk nivå og gode FoU-miljøer viktige fortrinn som gir muligheter for fortsatt vekst for byggeråstoffproduksjonen i Norge. Omlag 30 prosent av den norske pukkproduksjonen går i dag til eksport til kontinentet. I 2018 ble det eksportert 27.5 mill. tonn til en verdi på 1,6 milliarder kroner ifølge SSB og produsenter.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2019.021
Page number:
22
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Oppdatering av grus og pukk i Norge
Prosjektnr:
268020