Kvartærgeologisk kartlegging ved Jørstad.

Det er utført kvartærgeologisk kartlegging av et avgrenset område ved Jørstad i Snåsa kommune, Nord-Trøndelag fylke. På grunn av at Jørstadelva i sin nå- værende form eroderer kraftig langs elveskråningene, er elveløpet tenkt lagt i ny trase. Kartleggingen er ment å være et grunnlag for mer detaljerte under- søkelser med tanke på rasfare, elveerosjon og eventuell omlegging av elve- løpet. Under kartleggingen er det registrert 6 rasgroper fra tidligere kvikkleire- skred. Rasgropene består av silt/leire under et topplag av elveavsatt sand. Før videre undersøkelser er utført må en basere seg på at et nytt elveløp langs planlagte trase ikke vil komme i kontakt med fjell på noen steder.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1882/14
Page number:
6
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport