Kvartærgeologisk kartlegging og tungmineralundersøkelse i Cier'te.

Størstedelen av kartbladet Cier'te er kvartærgeologisk kartlagt i løpet av 1973 - 1974. Hovedhensikten med det kvartærgeologiske kartet er å danne grunnlag for videre studier av prospekteringsmetoder i løsmasser i områder som hovedsaklig er dekket av glasigene avsetninger. For å drive skikkelig prospektering i et slikt overdekket område er det absolutt nødvendig å kjenne de kvartærgeologiske (glasialgeologiske) forholdene,klarlegge de forskjellige løsmassetypers fordeling og utstrekning, transportretning- og lengde, sammensetning etc. Spesielt viktig er det ved prospektering i felten at en kan skille glasifluvialt materiale fra morene, da disse ofte kan ha en helt forskjellig transportretning og transportlengde. Det glasifluviale materialet har også som oftest en mer kompleks historie bak seg, noe som gjør det ekstra vanskelig å oppspore kilden til en eventuell anomali. Det kan også være flere morenetyper som er avsatt på forskjellig måte, og som kan ha en helt ulik opprinnelse.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1164/8B
Page number:
10
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Troms Finnmark