Kvartærgeologisk kartlegging med sand og grusundersøkelser i Repparfjorddalen, Kvalsund kommune, Finnmark fylke 1979.

I samarbeid med utbyggingsavdelingen og kartkontoret i Finnmark fylke, ble det av NGU i 1979 prioritert kvartærgeologisk kartlegging i Repparfjorddalen. Etter at dette arbeidet var utført, foretok NGU's faggruppe for byggeråstoff og ingeniørgeologi kartlegging og kvalitetsvurdering av en del aktuelle sand -og grusavsetninger for å bestemme brukbarheten av disse til vei -og betongformål. Den ytterste delen av dalen, fra Skaidi til elvemunningen ble undersøkt i detalj. Fra Skaidi og sørover i Repparfjorddalen er en del avsetninger prøvetatt. Pukk produsert i Folldal verks anlegg av gråsteinstippene fra gruvedriften er også undersøkt. Bergartssammensetningen i løsmassesammensetningene domineres av kvartsittiske bergarter, men det er også et høyt innhold av glimmerskifer. Materialets mekaniske egenskaper ligger i kvalitetsklasse 2 - 4. Dette på grunn av høy flisighetsverdi. Ved foredling av materialet gjennom knusing og sikting, kan dette imidlertid bringes innenfor de grenser som settes for de fleste bruksområder i veibyggingen. For prøvestøping i betong ble det tatt prøver fra to løsmasse -og en fastfjellsforekomst. Av disse ga fastfjellsforekomsten og en av løsmasseforekomstene fastheter som ligger på et nivå som er vanlig for normalt god støpesand fra denne delen av landet.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1712/9A
Page number:
78
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark