Kvartærgeologisk kartlegging med sand og grusundersøkelser i Karasjokområdet.

Etter henvendelse fra utbyggingsavdelingen i Finnmark har NGU satt i gang kvartærgeologisk kartlegging i deler av Karasjok kommune. Hensikten med undersøkelsene var å få vurdert hvilke løsmasser som egner seg til veg- og betongformål. Karasjok kommune og Statens Vegvesen har stort behov for sand og grus. De foreløpige undersøkelsene viser at det er vanskelig å finne større sand- og grusavsetninger av god kvalitet. Enkelte elveavsetninger kan benyttes, men de inneholder vanligvis begrensede mengder grovt materiale. Breelvavsetningene består vesentlig av ensgradert sand. De mest interessante avsetningene ligger ved Bakkiljåkka og ved Ajunjar'ga - Divan. Områdene skal undersøkes nærmere sommeren 1978.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1556/9D
Page number:
38
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Finnmark