Kvartærgeologisk kartlegging M1:20 000, Lierdalen, Buskerud fylke.

Kvartærgeologisk kartlegging i Lierdalen startet opp i 1978. Formålet med arbeidene var å fremskaffe et detaljert kartmateriale over de mektige løs- massene i dalen. Arealene under øvre marine grense (ca. 200 m o.h.) mellom Drammensfjorden og Holsfjorden ble kartlagt i M 1:20 000 etter tradisjonelle feltmetoder. Det ble bare benyttet lettere utstyr som spade og stikkbor til jordartsobserasjon og prøvetaking. Ingen kartblad er ferdig kartlagt. Deler av 6 blad er sammenstilt og kopiert ved Cibachrome fargefoto i full skala (Tegning 2.3.2.2/4. 1814.4). Finkornige hav- og fjordavsetninger med stor mektighet er dominerende løsmassetype i dalen. Fire israndavsetninger av varierende størrelse samt noen andre små breelvavsetninger representerer verdifull sand- og grusressurser. Det er ikke foretatt spesielle undersøkelser av løsmassenes mektighet, sammensetning og egenskaper, men dette vil bli ut- ført i 1979.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1722-1
Page number:
14
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Buskerud