Kvartærgeologisk kartlegging M 1:20 000 og foreløpige undersøkelser av sand- og grusforekomster i nedre del av Saltdalen, Saltdal kommune, Nordland.

Formålet med undersøkelsene er å kartlegge løsmassene i Saltdal som grunnlag for kommunens planlegging for en langsiktig disponering av sand- og grusressursene. Dalbunnen i nedre del av Saltdalen er kvartærgeologisk kartlagt i målestokk 1:20 000. Enkelte sand- og grusforekomster er nærmere undersøkt og vurdert for teknisk anvendelse, særlig til betongformål. Løsmassene består stort sett av fluviale sandavsetninger og de største forekomstene finnes som høye terrasser ved Rognan, øst for elva, og langs vestsiden av dalen fra Høyerfall og sørover til Drageid og Vensmoen. Materialet består, med enkelte unntak, av godt sorterte sand- og finsandlag, noe som reduserer forekomstenes brukbarhet til tekniske formål. Til betongtilslag må en regne med en omfattende blanding og justering av massene for å få en tilfredsstillende korngradering. Ved Skansenøyra, på Saltelva's delta, foregår det i dag uttak av sand og grus. Det foreligger få observasjoner og data om grunnforholdene, men ingen indikasjoner er foreløpig funnet på at det er fare for større utrasninger. Massene her er av brukbar kvalitet til vanlig betongformål.

Denne publikasjonen er ikke tilgjengelig for nedlastning.

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
1631
Page number:
52
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Fylke:
Nordland