Kvartærgeologisk kartlegging av Manndalen, Kåfjord kommune

Det er utført en kvartærgeologisk kartlegging av dalbunnen i Manndalen, Troms, i målestokk 1:10 000. Kartleggingen har som formål å gi en oversikt over utbredelsen av løsmassene i området og prosesser som påvirker disse og som kan forårsake skred. Identifisering av tidligere skred og områder hvor det foregår aktiv erosjon i dag er vektlagt. Resultatene som det rapporteres om her danner et grunnlag for videre geotekniske undersøkelser, skredfarevurderinger og sikringstiltak.

Last ned publikasjon

Tilgjengelig:
NGU-biblioteket
Serier:
NGU-rapport
Serienr:
2011.068
Page number:
25
ISSN:
0800-3416
Dokumenttype:
Rapport
Prosjekt:
Løsmassekartlegging - skred
Prosjektnr:
341200
Fylke:
Troms